EXPLOITATION JEMEPPE SPRL

ZOMER 2020 – Algemene Voorwaarden

 

 

DE DIENSTVERLENERS

 

1.1 Exploitation Jemeppe SPRL

 

Vennootschap: EXPLOITATION JEMEPPE SPRL

Handelsnaam: Château Jemeppe

Ondernemingsnummer: 0878.594.623

BTW nummer: BE0878.594.623

Adres maatschappelijke hoofdzetel: 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT) - Rue Félix Lefèvre 24

RPR: Luik

Telefoonnummer: +32 (0) 8 422 59 01

e-mailadres: info@chateaujemeppe.eu

website: www.uniekindeardennen.be/

 

 

1.2 Feestarchitect Christ Schepens

 

Vennootschap: FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS

Handelsnaam: La Ferme

Ondernemingsnummer: 0877.997.082

BTW nummer: BE0877.997.082

Adres maatschappelijke hoofdzetel: 9070 DESTELBERGEN, Burgstraat 78, bus C004

RPR: Gent

Adres levering diensten: 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT) - Rue Félix Lefèvre 24

Telefoonnummer: +32 (0) 9 355 28 93

e-mailadres: info@defeestarchitect.be  

website: www.defeestarchitect.be

 

1 Artikel 1: Algemene bepalingen


Château Jemeppe, onderdeel van de Besloten Vennootschap EXPLOITATION JEMEPPE met maatschappelijke zetel te 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT), Rue Féix Lefèvre 24, BTW BE 0878.594.623, RPR Luik, (hierna 'de Verhuurder') biedt haar klanten de mogelijkheid aan om online overnachtingen in Château Jemeppe te bestellen. In kader van deze overnachtingen wordt haar klanten ook de mogelijkheid geboden om online ontbijt en halfpension te bestellen aangeboden door La Ferme, door de Besloten Vennootschap FEEST ARCHITECT CHRIST SCHEPENS, met maatschappelijke zetel te 9070 DESTELBERGEN, Burgstraat 78, bus C004, te 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT), Rue Féix Lefèvre 24, BTW BE0877.997.082, RPR Gent (hierna ‘de Restaurateur’). Deze aanbiedingen verloopt via de website van Château Jemeppe, www.uniekindeardennen.be,  via de website www.booking.com of telefonisch via het telefoonnummer +32 (0) 8 422 59 01.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze websites of via telefoon (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verhuurder en/of de Restaurateur aanvaard zijn.

 

2 Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, met uitzondering van de toeristenbelasting verschuldigd per persoon per overnachting.

 

Indien bijkomende reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven.

3 Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verhuurder en de Restaurateur niet. De Verhuurder en de Restaurateur zijn wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verhuurder en de Restaurateur zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, bijzondere verzoeken, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de bovenvermelde contactgegevens.


Het aanbod geldt naargelang de beschikbaarheid en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verhuurder en/of de Restaurateur. De Verhuurder en de Restaurateur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4 Artikel 4: Online aankopen

 

De Verhuurder is gerechtigd elke bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is of was.

 

4.1 Via Website

 

Via de website www.uniekindeardennen.be kunnen klanten online een overnachting(en) reserveren via het tabblad ‘Reserveren’. Op dit tabblad kan de klant de gewenste incheckdatum en uitcheckdatum weergever, welke overeenstemt met een aantal nachten. Daarenboven kan de klant aanduiden voor hoeveel personen de overnachting(en) betrekking heeft. Dit uiterlijk één dag voor de gewenste incheckdatum. Desgevallend een reservatie betrekking heeft op dezelfde dag als de dag van het reserveren dient de klant telefonisch contact op te nemen met Château Jemeppe.

 

Na ingave van de incheck- en uitcheckdatum drukt de klant op ‘zoeken’ waarna de klant de keuze krijgt tussen de opgave van het aantal tweepersoonskamers met ontbijt (137,00 EUR voor een single per overnachting – 195;00 EUR voor twee personen per overnachting) en/of de opgave van het aantal tweepersoonskamers in halfpension (ontbijt en diner aangeboden door de Restaurateur) (182,00 EUR voor een single per overnachting – 285,00 EUR voor twee personen per overnachting). Na opgave van het aantal kamers per type wordt de prijs weergegeven waarna de klant op ‘volgende stap’ kan drukken.

 

Vervolgens krijgt de klant een overzicht van de aangegeven reservering, met de vraag diverse gegevens op te geven met oog op de afhandeling van de reservatie. Volgende gegevens dienen te worden opgegeven: Voornaam – Achternaam – (indien van toepassing) Bedrijf of P/A – adres – postcode – woonplaats – land – telefoonnummer – e-mailadres – (indien van toepassing) mededeling.

 

Na opgave van voornoemde gegevens kan de klant op ‘ga naar de betaling’ drukken waarna de klant wordt verwezen naar de checkoutpagina van www.stripe.com in welke de betaling dient te worden verricht middels een Visa – Mastercard – American Express kredietkaart met opgave van volgende gegevens: e-mail – kaartnummer – vervaldatum (maand / jaar) – CVC nummer – naam op kaart – land. Na opgave van de voornoemde informatie kan de klant op ‘betaal’ met vermelding van het totaalbedrag klikken. Hierbij geeft de klant toestemming aan de Verhuurder ‘om deze betaling en toekomstige betalingen in rekening te brengen op je kaart in overeenstemming met hun voorwaarden.’. De reservatie wordt slechts definitief na het doorlopen van de gebeurlijke betalingsformaliteiten standaard aan de toepasselijke betalingsmethode.

4.2 Via www.booking.com

 

De gebeurlijke reservatiemethode standaard bij www.booking.com dienen te worden doorlopen teneinde een reservatie aan te gaan bij de Verhuurder via www.booking.com.

 

4.3 Telefonisch

 

Telefonische reservaties zijn mogelijk, in functie van de beschikbaarheid van de medewerkers van Verhuurder, via het telefoonnummer +32 (0) 8 422 59 01.

 

Volgende gegevens dienen te worden verleend: voornaam – naam - incheck- en uitcheckdatum – aantal gasten – gewenst aantal kamers - type kamer(s) (ontbijt / halfpension) – eventuele bijzondere bemerkingen – e-mail adres – telefoongegevens. De reservatie wordt per e-mail bevestigd door de Verhuurder.

 

Betaling wordt verricht bij het inchecken ter plaatse via bancontact – Visa of Mastercard betaling.

5 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De diensten worden exclusief geleverd te 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT), Rue Félix Lefèvre 24 op het domein gekend onder de naam Château Jemeppe.

 

6 Artikel 6: Herroeping -  annulering – verbreking

 

6.1 Herroeping

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online en/of telefonisch aankopen bij de Verhuurder en de Restaurateur.

 

Het herroepingsrecht voorzien in artikel VI.47 WER is niet van toepassing op deze overeenkomst daar het de terbeschikkingstelling van accommodatie betreft en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

 

6.2 Annulering

 

De Klant heeft het recht om tot een termijn van 14 kalenderdagen voor de aanvang van de Verblijfsperiode zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren, mits betaling van een administratieve vergoeding van vijftig (50) EURO per reservatie.

 

Om het annuleringsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper en de Restaurateur via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per e-mail met verzoek tot ontvangstbevestiging aan info@chateaujemeppe.eu op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te annuleren.

 

Om de annuleringstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het annuleringsrecht verzenden voordat de annuleringstermijn is verstreken.

 

 

6.3 Verbreking

 

Indien de Klant de overeenkomst binnen een termijn van minder dan 14  kalenderdagen en uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaande aan de aanvang van de Verblijfsperiode verbreekt zal de Klant 75% van de Prijs verschuldigd blijven aan de Verhuurder en de Restaurateur.

 

Indien de Klant de overeenkomst minder dan 7 kalender dagen voorafgaande aan de aanvang van de Verblijfsperiode verbreekt zal de Klant de volledige Prijs verschuldigd blijven aan de Verhuurder en de Restaurateur.

 

De Klant moet de Verkoper en de Restaurateur via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per e-mail met verzoek tot ontvangstbevestiging aan info@chateaujemeppe.eu op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te verbreken.

6.4 Vereffening betalingen – verschuldigde bedragen

 

De Verkoper en de Restaurateur verrekenen de verschuldigde vergoeding in toepassing van deze bepaling met de reeds ontvangen betalingen van de Klant. Indien de Klant een bedrag verschuldigd blijft zal de Klant deze uiterlijk 14 kalenderdagen na daartoe zijn verzocht betalen middels overschrijving op de rekening BE43 0018 8740 6701 met vermelding van haar / zijn naam en reservatienummer.

 

Indien de Verkoper en/of de Restaurateur een bedrag verschuldigd zijn aan de Klant zullen de Verkoper en/of de Restaurateur dit bedrag overschrijven op een door de Klant aangegeven rekening uiterlijk 100 kalenderdagen na de voorziene aanvang van de Verblijfsperiode welke werd geannuleerd / verbroken. 

 

6.5 Overmacht

 

De Klant heeft het recht zich op overmacht te beroepen. Indien de Klant overmacht wenst in te roepen dient zij dit, op straffe van verval, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de Verhuurder en de Restaurateur middels  ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per e-mail met verzoek tot ontvangstbevestiging aan info@chateaujemeppe.eu met opgave van de redenen en bewijs van de opgegeven redenen.

 

Wordt expliciet uitgesloten als grond om overmacht in te roepen is elke reden gelinkt aan de COVID-19 pandemie. Hierin zijn ook elke beslissing opgelegd door de overheid inbegrepen.

 

7 Artikel 7: Klantendienst


De klantendienst van de Verhuurder en de Restaurateur, in uitvoering van deze overeenkomst, is bereikbaar via e-mail op info@chateaujemeppe.eu of per post aan 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT), Rue Félix Lefèvre 24. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

8 Artikel 8: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Verkoper en/of de Restaurateur beschikken, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per kamer.


Onverminderd het voorgaande behoudt [...] zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

9 Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van de Verhuurder

 

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige fout, nalaten of gebrek in hoofde van diensten of goederen aangeleverd door derden. Hierin wordt expliciet verduidelijk dat Verhuurder geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor enige fout, nalaten of gebrek in hoofde van de Restaurateur.

 

De Aansprakelijkheid van de Verhuurder wordt beperkt tot de dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

9.2 Aansprakelijkheid van de Restaurateur

 

De Restaurateur is niet aansprakelijk voor enige fout, nalaten of gebrek in hoofde van diensten of goederen aangeleverd door derden. Hierin wordt expliciet verduidelijk dat de Restaurateur geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor enige fout, nalaten of gebrek in hoofde van de Verhuurder.

 

De Aansprakelijkheid van de Restaurateur wordt beperkt tot de dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

9.3 Aansprakelijkeheid van de Klant

 

De Klant wordt geacht als goede huisvader, met respect voor het onroerend goed en aanwezig meubilair, in Château Jemeppe te verblijven. De Klant is aansprakelijk voor elke schade die door zijn toedoen en/of nalaten, dan wel door toedoen en/of nalaten gasten welke in uitvoering van zijn reservatie in Château Jemeppe verblijven, komt te ontstaan.

 

Schade aan, dan wel ontstaan, in de kamers toegewezen aan de Klant worden vermoeden door zijn fout te zijn ontstaan. Tegenbewijs door de Klant is met alle middelen van recht toegestaan.

10 Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, SPRL EXPLOIATION JEMEPPE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de reserveringen, het versturen van nieuwsbrieven en reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SPRL EXPLOITATION JEMEPPE, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT), Rue Félix Lefèvre 24, info@chateaujemeppe.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot SPRL EXPLOITATION JEMEPPE, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE (HARGIMONT), Rue Félix Lefèvre 24, info@chateaujemeppe.eu.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende onderneming BV FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS, 9070 DESTELBERGEN, Burgstraat 78C 004, info@defeestarchitect.be .

 

SPRL EXPLOITATION JEMEPPE houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@chateaujemeppe.eu .

 

11 Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

12 Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper en/of de Restaurateur om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13 Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

14 Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

15 Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van het arrondissement Marche-en-Famenne zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot de reservatie.